Νεοελληνικη γλωσσα

Опубліковано в 9 клас   |   Переглянуто 862 разів
Оцініть підручник!
(1 голос)
| Купити
Νεοελληνικη γλωσσα
Новогрецька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

• Автор:
• Видавництво: "Букрек"
• Рік видання: 2017
• Сторінок: 156
• Формат файлу: pdf

 

Сучасні вітчизняні й світові підходи до мовної освіти декларують, що мова — рідна або іноземна - у першу чергу е засобом сприймання та передачі інформації про навколишню дійсність, спілкування у природніх умовах соціального життя. Саме за такою концепцією із урахуванням компетентнісного, когнітивно-комунікативного, особистісно орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання створено підручник для 9 класу «Новогрецька мова для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою».

Мета підручника — поглиблення та вдосконалення навичок школярів щодо практичного володіння новогрецькою мовою. Підручник відповідає змісту навчальної програми з новогрецької мови для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням іноземних мов (укладач: О. М. Добра).

Принципами, з урахуванням яких побудовано підручник, е: необхідність та достатність змісту для реалізації цілей навчання; доступність для засвоєння змісту в цілому та окремих його частин; наочність; використання рідної мови; інтерактивне спілкування; індивідуалізація навчання.

Завдання і зміст підручника забезпечують мотивацію до спілкування новогрецькою мовою, спрямовані на здобуття знань, які трансформуються в уміння та досвід учня, а саме: розвиток усного та писемного мовлення, збагачення словникового запасу, формування вмінь і навичок узагальнювати інформацію, виокремлювати головне та другорядне, осмислювати і творчо застосовувати її в нових умовах.

Структура підручника підпорядкована його меті та узгоджена із його принципами. Створений підручник складається з 8 розділів: «Родина і друзі», «Відвідування магазинів», «Молодь і дозвілля», «Харчування та традиційна кухня», «Професії», «Спорт», «Україна», «Греція». Наприкінці підручника подано граматичні таблиці, які унаочнюють феномени грецької граматики, а також новогрецько-український та українсько-новогрецький словники, що забезпечують школярів лексичним запасом, необхідним для опанування матеріалу підручника.

Книжка супроводжується робочим зошитом, вправи якого розташовані відповідно до тем підручника та спрямовані на відпрацювання його лексичного і граматичного матеріалу. Система вправ і завдань у підручнику та робочому зошиті базується на тек-стоцентричній основі, характеризується гнучкістю, містить завдання різних рівнів — від репродуктивного до творчого, що сприяє актуалізації пізнавальної активності учнів.

У виданні були використані посібники з граматики новогрецької мови, окремі тексти грецьких авторів, ілюстрації з мережі Інтернет.

Шляхом добору теоретичного, практичного й ілюстративного матеріалу авторський колектив намагався максимально узгодити прогнозовані результати шкільної мовної освіти з потребами суспільства.

 

pick_novogretska_mova_9_dobra.pdf
Дата 11.11.2017 21:04:00 Размер файла 15 MB Завантажити 12

Схожі матеріали (за тегом)

Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνικη γλωσσα
Νεοελληνικη γλωσσα
Gagauz dili
Gagauz dili
Gagauz dili
Gagauz dili
Νεοελληνικη γλωσσα
Νεοελληνικη γλωσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Gagauz dili
Gagauz dili
Νεοελληνική γλώσσα
Νεοελληνική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα
Gagauz dili
Gagauz dili
Gagauz dili
Gagauz dili