Νεοελληνικη γλωσσα

9 клас Перегляди: 2779
Купити
Новогрецька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

• Автор:
• Видавництво: "Букрек"
• Рік видання: 2017
• Сторінок: 156
• Формат файлу: pdf

 

Сучасні вітчизняні й світові підходи до мовної освіти декларують, що мова — рідна або іноземна - у першу чергу е засобом сприймання та передачі інформації про навколишню дійсність, спілкування у природніх умовах соціального життя. Саме за такою концепцією із урахуванням компетентнісного, когнітивно-комунікативного, особистісно орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання створено підручник для 9 класу «Новогрецька мова для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою».

Мета підручника — поглиблення та вдосконалення навичок школярів щодо практичного володіння новогрецькою мовою. Підручник відповідає змісту навчальної програми з новогрецької мови для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням іноземних мов (укладач: О. М. Добра).

Принципами, з урахуванням яких побудовано підручник, е: необхідність та достатність змісту для реалізації цілей навчання; доступність для засвоєння змісту в цілому та окремих його частин; наочність; використання рідної мови; інтерактивне спілкування; індивідуалізація навчання.

Завдання і зміст підручника забезпечують мотивацію до спілкування новогрецькою мовою, спрямовані на здобуття знань, які трансформуються в уміння та досвід учня, а саме: розвиток усного та писемного мовлення, збагачення словникового запасу, формування вмінь і навичок узагальнювати інформацію, виокремлювати головне та другорядне, осмислювати і творчо застосовувати її в нових умовах.

Структура підручника підпорядкована його меті та узгоджена із його принципами. Створений підручник складається з 8 розділів: «Родина і друзі», «Відвідування магазинів», «Молодь і дозвілля», «Харчування та традиційна кухня», «Професії», «Спорт», «Україна», «Греція». Наприкінці підручника подано граматичні таблиці, які унаочнюють феномени грецької граматики, а також новогрецько-український та українсько-новогрецький словники, що забезпечують школярів лексичним запасом, необхідним для опанування матеріалу підручника.

Книжка супроводжується робочим зошитом, вправи якого розташовані відповідно до тем підручника та спрямовані на відпрацювання його лексичного і граматичного матеріалу. Система вправ і завдань у підручнику та робочому зошиті базується на тек-стоцентричній основі, характеризується гнучкістю, містить завдання різних рівнів — від репродуктивного до творчого, що сприяє актуалізації пізнавальної активності учнів.

У виданні були використані посібники з граматики новогрецької мови, окремі тексти грецьких авторів, ілюстрації з мережі Інтернет.

Шляхом добору теоретичного, практичного й ілюстративного матеріалу авторський колектив намагався максимально узгодити прогнозовані результати шкільної мовної освіти з потребами суспільства.

 

pdf.png pick_novogretska_mova_9_dobra.pdf HOT
Дата 11.11.2017 21:04:00 Размер файла 15 MB Завантажити 106

Схожі матеріали (за тегом)