Математика

5 клас Перегляди: 3640
Купити
Математика. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. (Кримськотатарською мовою).

• Автор:
• Видавництво: "Кримнавчпеддержвидав"
• Рік видання: 2013
• Сторінок: 352
• Формат файлу: pdf

 

Севимли балалар!

 

Математиканы огренип кельгенинъизге мына энди дёрт йыл олды, чокъ мераклы шейлер бильдинъиз. Лякин огде бизни даа янъы-янъы малюматлар беклей.

Математиканы адамлар бутюн омрю бою огренип келе. Шимдики вакъытта, илим пек тез огге кеткенде, математиканы бильмеген мутехассысны козь огюне кетирип биле оламазсынъ.

Математиканы менимсемек ичюн саймагъа, фикир этмеге, тенъештирмеге, хулясалар чыкъармагъа, суаллер берип, оларгъа джевап бермеге, меселелерни чезмеге ве хулясаларны эсасламагъа бильмек керек. Бутюн бу беджерикликлерни дерслерде ве мустакъиль тарзда эвде гъайретнен чалышкъан такъдирде инкишаф эттире билесинъиз. Дерслик исе сизге ярдым этер. Бу дерслик боюнджа математиканы насыл этип огренмек мумкюн? Мында бутюн матери-ал 8 болюкке болюнген, болюклер исе озь невбетинде параграфларгъа болюнген. Эр бир параграфта назарий материал ве меселелер бар. Назариени огренгенде черчиве ичиндеки къаиделерге эмиет беринъиз. «Формулировка»лар пек муим. Оларны яхшы анълап, акъылда къалдырып, меселени чезгенде къулланмагъа бильмек керек олур. Математика анъламлары курсивнен айырылгъан.

Рубрикада олгъан суаллер — параграфта олгъан материал насыл менимсенильгенини тешкермеге, оны текрарламагъа ярдым этер. Эр бир параграфта олгъан «энъ муим» фикирлерни хатырланъыз. Эр бир баптан сонъ незарет суаллери ве тест вазифелери берильген, оларны къулланып, мевзу насыл менимсенильгенини тешкермек мумкюн.

Дерсликтеки меселелернинъ чезилюв кучьлюги дёрт севиеге болюнген. Башлангъыч севиели меселелернинъ номералары штрихнен (') бельгиленген. Бу мешгъулиетлер, назарий материалны кереги киби анъламагъан талебелер ичюн. Тёгеречиги олгъан номералар (о) чезильмеси орта кучьлюги олгъан меселелер ичюн алынгъан. Илериде математиканы менимсемек ичюн оларны берабер-лешип чезмек керек. Етерли дереджеде муреккеп меселелернинъ номералары янында бир тюрли бельги ёкъ. Оларны чезмеге огренген сонъ, сиз бильгинъизнинъ етерли севиеси олгъаныны косьтерирсинъиз. Йылдызчыкънен (*) юксек севиеде муреккеп меселелер бельгиленген. Оларны бир кереден чезип оламасанъыз, кейфинъиз бозулмасын. «Зияде билинъиз» рубрикасындан бильгинъизни арттыра билесинъиз. Дерсликте даа махсус бельгилер (пиктограммалар) къулланылгъан. Олар сизге дерсликни билип къулланмагъа ярдым этер.

 

pdf.png pick_matematika_ct_5_tarasenkova.pdf
Дата 30.05.2014 08:52:00 Размер файла 10 MB Завантажити 18

Схожі матеріали (за тегом)