Къырымтатар эдебияты

Оцінити підручник:
5,0 1
Къырымтатар эдебияты 11 сыныф Велиулаева 2019

Кримськотатарська література. Підручник для 11 класу з навчанням кримськотатарською мовою закладів загальної середньої освіти. (Рівень стандарту, кримськотатарською мовою)

  • Автор: А.Веліулаєва
  • Видавництво: "Букрек"
  • Рік видання: 2019
  • Сторінок: 304
  • Формат файлу: pdf

Дерсликнинъ мундериджеси ве къурулышы акъкъында базы изаатлар

 

Тасиль саасындаки Украйна девлет стандартларынынъ талапларындан бири — юксек севиеде бильгили, Ватанына, халкъына садыкъ, умуминсаний дегерликлерни менимсеген, джемиетте озюнинъ арекетлерини анълы суретте алып бармагъа икътидарлы инсанларны етиштирмектир. Бу нокътаи назардан умумтасиль окъув юртлары айрыджа муим ер алалар. Орта мектепте эр бир феннинъ озюне ляйыкъ ери бар, хусусий вазифелери бар.

Талебелер мектепте миллий эдебиятны ве классик джиан эдебиятыны огренелер. Бедиий эдебият талебелерни чешит халкъларнынъ аят тарзынен таныш эте, оларнынъ омюр теджрибесини арттыра, терен тербиевий тесир эте, келеджектеки яшайышларында догъру ёл тапмагъа, озьлерине уйгъун, мунасип ер алмагъа ярдымджы ола.

11-инджи сыныф мектеп тасилининъ нетиджелев сыныфыдыр. Талебелер окъув эснасында эписи фенлерден алгъан бильгилерине, беджериклерине, чешит саадан азырлыкъларына нетидже чекмелилер ве хуляса чыкъармалылар.

Урьметли талебелер! Юкъарыда къайд этильген макъсат, вазифелерге иришюв эснасында бедиий эдебият кенъ имкянлар ярата. 11-инджи сыныфта къырымтатар эдебиятыны огренюв девам этеджек.

Сиз 9-ынджы ве 10-унджы сыныфларда къырымтатар эдебиятынынъ тарихы ве джиан эдебиятындан меракълы эсерлернен таныш олдынъыз. 9-ынджы сыныфта къадимий девир ве ханлыкъ деври эдебияты, джиан эдебиятындан шу девирге аит дегерли эсерлернен таныш олдынъыз. Эдебият назариесинден шу девир эдебиятына менсюп олгъан бильгилер алдынъыз. Джиан эдебиятынынъ инкишаф девирлери ве джерьянларынынъ3 хусусиетлерини къайд эттинъиз ве джиан медениет хазинесинде муим ер алгъан языджыларнынъ эсерлеринен таныш олдынъыз: Данте Алигьери, Вильям Шекспир ве дигерлери.

 

pick_krimskotatarska_literatura_11_veliulaeva.pdf
11 MB
74

Схожі матеріали